خانواده دانشمند

ما می توانیم به شما کمک کنیم

کسب و کارهای در سبد سرمایه

روند پذیرش

ثبت طرح کسب و کار
بررسی درخواست
ارائه اولیه
ارائه مستندات تکمیلی
راستی آزمایی و ارزشگذاری
عقد قرارداد و سرمایه گذاری
یکی از اهداف ما در دانشمند، سرمایه گذاری هوشمند در شرکت های دانش بنیان با هدف تجاری سازی محصول و حمایت از جوانان مستعد و صاحب ایده است

شما می توانید به ما کمک کنید

صنایع و شرکت های همکار با دانشمند

طرح های فناورانه

جلوتر از دیگران حرکت کنید

c1
59

پروژه ی تبادل فناوری

c1
12571

شرکت های نوآور عضو شبکه

c1
92045

افراد نوآور عضو شبکه

c1
22

رویدادهای برگزار شده

c1
126

مشتریان

دانشمند؛ بستر تبادل فناوری و ارتباط بین سرمایه گذاران و تولیدکنندگان با افراد و شرکت های نوآور داخلی و بین المللی